නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම ������������ ��������������������� ��������������� ������������

������������ ��������������������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close