නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුආර්ය විනයේ කමා කරගැනීම ������������ ������������������ ������������������ ������������ ������

������������ ������������������ ������������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close