නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ������������ ������ ��������� ������������ ��������������� ������������������ ���������������

������������ ������ ��������� ������������ ��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close