පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ��������������� ������������������ ������������������ ���������������������

��������������� ������������������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close