පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ������������������������ ��������������������� ��������� 2

������������������������ ��������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close