භාවනාවවිදර්ශනාව ��������������������� ������ ��������������������� ������������������������������

��������������������� ������ ��������������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close