නිවන් මගධර්ම ������������ ��������������� ��������� ������������

������������ ��������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close