දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බවසුද්ධාවාස බඹලොව ��������������������������� ��������� ���������������

��������������������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close