නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යයතුන් භවය ��������� ��������������� ��������������� ������ ������������������

��������� ��������������� ��������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close