නිවන් මගනිවන ������������������ ��������������� ������������������ 1

������������������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close