නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close