නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� ��������������������� 95

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close