නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� ������������ ������������������ 183

��������������� ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close