නිවන් මගහේතු පල ������������������ ������ ������ ������������������ ������

������������������ ������ ������ ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close