නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������� ������ ������������������������ ���������������

��������������������� ������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close