නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������������������������ ������������ ������

������������������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close