නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������� ������������������������������������

��������������������������� ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close