නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ���������

������������������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close