නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������������������������������ ��������������������� ������ ��������������� 7

������������������ ������������������������������ ��������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close