නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������������������������������ ��������������������� ������ ���������������

������������������ ������������������������������ ��������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close