භාවනාවවිදර්ශනාව ��������� , ��������������� , ������������������ ���������������

��������� , ��������������� , ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close