පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������������� ��������������������������� ������������������ ��������������� ���������

��������������������� ��������������������������� ������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close