පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������������ ������������������������������������ ������������������ ��������� ���������

������������������ ������������������������������������ ������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close