නිවන් මගනිවන ������������ ������������ ��������� ��������� ������������ ���������������

������������ ������������ ��������� ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close