නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ������������ ������������ ������������������ ��������������� 1

������������ ������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close