නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������������������������� ������ ��������� ��������� ������������ ��������������� ���������������

��������������������������� ������ ��������� ��������� ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close