ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ������������ ��������������������������� ���������������

������������ ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close