පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ��������������� ��������������� ��������������������� ������������������ ������ ���������������

��������� ��������������� ��������������� ��������������������� ������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close