පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������������������ ��������������������� ��������������� ���������������

������������������������ ��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close