පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������������������� ��������������������� ��������������� ��������������� 1

��������������������� ��������������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close