පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������������ ��������������������������� ������������������ ���������������

������������������ ��������������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close