නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close