නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ��������������������� ������������ ���������������

��������������� ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close