නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������������������������������� ������������������ ������

��������������������������������������������������� ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close