නිවන් මගධර්ම ������������ ��������������������������� ��������� ������������������������

������������ ��������������������������� ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close