නිවන් මග ������������ 142

������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close