පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������������� ��������� ������������ ��������� ���������������������������

��������������� ��������� ������������ ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close