පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������ ��������������� ��������������� - ������������������������

������������������ ��������������� ��������������� - ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close