පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ��������� ��������� - ��������� ������������ ������������ ������������ ������������

��������� ��������� ��������� - ��������� ������������ ������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close