දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ��������� ������������ ��������������� ���������������

��������� ������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close