දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������ ������ ��������� ���������������

������������ ������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close