නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������ ������������ - ������������������������ ������������������ ���������������������������

������������������ ������������ - ������������������������ ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close