නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ��������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close