පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������������ ������ ��������� ������������ ������������������

������������ ������ ��������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close