පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������������ ������ ���������������

������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close