නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ��������������������� ���������������

��������������� ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close