නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ������ 4

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close