නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ��������� ������������������ ������������������

������������ ��������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close