නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ��������� ������������������ ������������������ 18

������������ ��������� ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close