නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������ ������������������ ������������������

������������������������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close