නිවන් මගක්‍රම රටාව ������������ ���������������- ���������

������������ ���������������- ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close