නිවන් මගක්‍රම රටාව ��������� - ������������������������

��������� - ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close