නිවන් මගක්‍රම රටාව ������������������������������ ��������������� ������������

������������������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close